lnwshop logo
  • ตอบกระทู้
  • ตั้งกระทู้ใหม่
QUOTE 

ข่าวใหม่>>> เปิดสอบนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (พัฒนากร) กรมการพัฒนาชุมชน 100 อัตรา วันที่ 26 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน 2559

เจ้าของร้าน

((แชร์ด่วน)) เปิดสอบนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (พัฒนากร) กรมการพัฒนาชุมชน 100 อัตรา วันที่ 26 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน 2559

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.ebooksheet.com/article/170/

 

ประกาศ กรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (พัฒนากร)

ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (พัฒนากร)

 

 อัตราเงินเดือน

อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท หรือตามที่ ก.พ. กําหนด และตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2554 เรื่อง การกําหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเพื่อกําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.รับรอง เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญของกรม ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 

จํานวนตําแหน่งว่างครั้งแรก

จํานวน 100 อัตรา โดยปฏิบัติหน้าที่ในราชการส่วนภูมิภาค ณ สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอที่มีตําแหน่งว่า

 

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ดังนี้

1) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

2) เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของ สํานักงาน ก.พ 

 

การรับสมัคร

ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร โดยสมัครทางอินเทอร์เน็ตhttps://cdd.job.thai.com/  ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน 2559  ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0-2257-7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.

 

คำแนะนำในการสอบกรมการพัฒนาชุมชน

ในการสอบเข้ากรมการพัฒนาชุมชน การสอบบรรจุเข้ารับราชการผู้เข้าสอบจะต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ.  ก่อน  แต่ถ้าสอบเป็นพนักงานราชการไม่ต้องใช้ใบสอบผ่านภาค  ก ของ ก.พ.  การสอบเข้ากรมการพัฒนาชุมชน จะมีการประเมินสมรรถนะอยู่  2  ครั้ง   คือ  ครั้งที่  1  โดยการสอบข้อเขียน   ครั้งที่  2  โดยการสัมภาษณ์  และจะต้องผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 โดยวิธีการสอบข้อเขียนก่อนและเมื่อผ่านการประเมินสรรถนะครั้งที่ 1 แล้ว จึงจะมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่  2 โดยวิธีสอบสัมภาษณ์  ทั้งนี้จะต้องได้คะแนนสอบข้อเขียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ  60  

 

#หนังสือสอบกรมการพัฒนาชุมชน ทุกตำแหน่ง ทุกตำแหน่ง

http://www.ebooksheet.com/category/119/

 

ติดตาม #รวมข่าวเปิดสอบงานราชการ ทุกหน่วยงานได้ที่

https://www.facebook.com/thaionline1

 

#แนวข้อสอบอาสาพัฒนา กรมการพัฒนาชุมชน

1 ความรู้เกี่ยวกับกรมการพัฒนาชุมชน

2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยอาสาพัฒนา พ.ศ. 2540

3 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม

4 ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง + แนวข้อสอบ

5 การพัฒนาชุมชนโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม

6 แนวคิด ทฤษฎีและวิธีวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา

7 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมการพัฒนาชุมชน_และแผนพัฒนา พ.ศ.2555-2559

8 ถาม-ตอบ ยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 55-59

9 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11

10 โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP

11 แนวคิด ทฤษฎีและวิธีวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา

12 แนวข้อสอบเก่า กรมการพัฒนาชุมชน

13 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

 

#แนวข้อสอบนักบริหารงานทั่วไป กรมการพัฒนาชุมชน

1 ความรู้เกี่ยวกับกรมการพัฒนาชุมชน

2 ยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 55-59

3 แนวข้อสอบความหมายและลักษณะของการพัฒนาชุมชน

4 การบริหารจัดการภายในสำนักงาน

5 ความรู้เรื่องการบริหารสำนักงานสมัยใหม่

6 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน

7 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม

8 แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชุด 1

9 แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชุด 2

10 การเตรียมตัวสอบภาค ค.กรมการพัฒนาชุมชน

MP3 : ระเบียบงานสารบรรณ

 

#แนวข้อสอบนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (พัฒนากร) กรมการพัฒนาชุมชน

1 ความรู้เกี่ยวกับกรมการพัฒนาชุมชน

2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยอาสาพัฒนา พ.ศ. 2540

3 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534

4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551

5 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547

6 แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544

7 ยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 55-59

8 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมการพัฒนาชุมชนและแผนพัฒนา พ.ศ.2555-2559

9 ความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ การเมือง

10 ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

11 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11

12 โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP

13 แนวข้อสอบกฎหมายระเบียบงานสารบรรณ

14 แนวคิด ทฤษฎีและวิธีวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา

15 แนวข้อสอบนักวิชาการพัฒนาชุมชน

mp3 พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน

 

สนใจ #แนวข้อสอบกรมการพัฒนาชุมชน ทุกตำแหน่ง 

แนวข้อสอบราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน ทุกหน่วยงาน

ติดต่อที่ โทร 083-0674168 (พิสิทธิ์ชัย)

LineID : 0830674168

 

** ข้อสอบมี 4 แบบ **

1. ไฟล์ PDF ชุดละ 399 บาท (ได้รับภายในวันที่สั่งซื้อ รวดเร็วทันใจ) 

2. หนังสือ+VCD ราคา 699 บาท (ส่งฟรี ems พร้อม VCD บรรยายต่างๆ) 

3. ชุดติว VCD + หนังสือ ราคา 1500 บาท (VCD ครอบคุมในหนังสือที่สอบ)

4. ชุดติว DVD + หนังสือ ราคา 2500 บาท (เจาะลึกจัดเต็ม เข้าใจง่าย)

 

นใจชำระค่าสินค้าและบริการ แล้วแจ้งได้เลยครับ

ธนาคารกสิกรไทย 748-266-1860 

ออมทรัพย์ สาขาเซ็นทรัลพระราม3  

ชื่อบัญชี พิสิทธิ์ชัย กิมชัย

*** ขอขอบพระคุณที่ไว้วางให้ #แนวข้อสอบกรมการพัฒนาชุมชน ทุกตำแหน่ง ได้เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จคุณ ค่ะ ***

 

แนวข้อสอบกรมการพัฒนาชุมชน ทุกตำแหน่ง จังหวัดนครพนม 

แนวข้อสอบกรมการพัฒนาชุมชน ทุกตำแหน่ง จังหวัดสกลนคร 

แนวข้อสอบกรมการพัฒนาชุมชน ทุกตำแหน่ง จังหวัดมุกดาหาร 

แนวข้อสอบกรมการพัฒนาชุมชน ทุกตำแหน่ง จังหวัดอุบลราชธานี 

แนวข้อสอบกรมการพัฒนาชุมชน ทุกตำแหน่ง จังหวัดหนองคาย 

แนวข้อสอบกรมการพัฒนาชุมชน ทุกตำแหน่ง จังหวัดอำนาจเจริญ 

แนวข้อสอบกรมการพัฒนาชุมชน ทุกตำแหน่ง จังหวัดหนองบัวลำภู 

แนวข้อสอบกรมการพัฒนาชุมชน ทุกตำแหน่ง จังหวัดศรีสะเกษ 

แนวข้อสอบกรมการพัฒนาชุมชน ทุกตำแหน่ง จังหวัดอุดรธานี 

แนวข้อสอบกรมการพัฒนาชุมชน ทุกตำแหน่ง จังหวัดยโสธร 

แนวข้อสอบกรมการพัฒนาชุมชน ทุกตำแหน่ง จังหวัดเลย 

แนวข้อสอบกรมการพัฒนาชุมชน ทุกตำแหน่ง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

แนวข้อสอบกรมการพัฒนาชุมชน ทุกตำแหน่ง จังหวัดร้อยเอ็ด 

แนวข้อสอบกรมการพัฒนาชุมชน ทุกตำแหน่ง จังหวัดมหาสารคาม 

แนวข้อสอบกรมการพัฒนาชุมชน ทุกตำแหน่ง จังหวัดสุรินทร์ 

แนวข้อสอบกรมการพัฒนาชุมชน ทุกตำแหน่ง จังหวัดขอนแก่น 

แนวข้อสอบกรมการพัฒนาชุมชน ทุกตำแหน่ง จังหวัดบุรีรัมย์ 

แนวข้อสอบกรมการพัฒนาชุมชน ทุกตำแหน่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ 

แนวข้อสอบกรมการพัฒนาชุมชน ทุกตำแหน่ง จังหวัดชัยภูมิ 

แนวข้อสอบกรมการพัฒนาชุมชน ทุกตำแหน่ง จังหวัดนครราชสีมา 

แนวข้อสอบกรมการพัฒนาชุมชน ทุกตำแหน่ง จังหวัดเชียงใหม่ 

แนวข้อสอบกรมการพัฒนาชุมชน ทุกตำแหน่ง จังหวัด-เชียงราย 

แนวข้อสอบกรมการพัฒนาชุมชน ทุกตำแหน่ง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

แนวข้อสอบกรมการพัฒนาชุมชน ทุกตำแหน่ง จังหวัดพะเยา 

แนวข้อสอบกรมการพัฒนาชุมชน ทุกตำแหน่ง จังหวัดลำพูน 

แนวข้อสอบกรมการพัฒนาชุมชน ทุกตำแหน่ง จังหวัดน่าน 

แนวข้อสอบกรมการพัฒนาชุมชน ทุกตำแหน่ง จังหวัดลำปาง 

แนวข้อสอบกรมการพัฒนาชุมชน ทุกตำแหน่ง จังหวัดแพร่ 

แนวข้อสอบกรมการพัฒนาชุมชน ทุกตำแหน่ง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

แนวข้อสอบกรมการพัฒนาชุมชน ทุกตำแหน่ง จังหวัดตาก 

แนวข้อสอบกรมการพัฒนาชุมชน ทุกตำแหน่ง จังหวัดพิษณุโลก 

แนวข้อสอบกรมการพัฒนาชุมชน ทุกตำแหน่ง จังหวัดกำแพงเพชร 

แนวข้อสอบกรมการพัฒนาชุมชน ทุกตำแหน่ง จังหวัดพิจิตร 

แนวข้อสอบกรมการพัฒนาชุมชน ทุกตำแหน่ง จังหวัดนครสวรรค์ 

แนวข้อสอบกรมการพัฒนาชุมชน ทุกตำแหน่ง จังหวัดอุทัยธานี 

แนวข้อสอบกรมการพัฒนาชุมชน ทุกตำแหน่ง จังหวัดชัยนาท 

แนวข้อสอบกรมการพัฒนาชุมชน ทุกตำแหน่ง จังหวัดลพบุรี 

แนวข้อสอบกรมการพัฒนาชุมชน ทุกตำแหน่ง จังหวัดสิงห์บุรี 

แนวข้อสอบกรมการพัฒนาชุมชน ทุกตำแหน่ง จังหวัดปราจีนบุรี 

แนวข้อสอบกรมการพัฒนาชุมชน ทุกตำแหน่ง จังหวัดสระบุรี 

แนวข้อสอบกรมการพัฒนาชุมชน ทุกตำแหน่ง จังหวัดนครนายก 

แนวข้อสอบกรมการพัฒนาชุมชน ทุกตำแหน่ง จังหวัดอ่างทอง 

แนวข้อสอบกรมการพัฒนาชุมชน ทุกตำแหน่ง จังหวัดราชบุรี 

แนวข้อสอบกรมการพัฒนาชุมชน ทุกตำแหน่ง จังหวัดสุพรรณบุรี 

แนวข้อสอบกรมการพัฒนาชุมชน ทุกตำแหน่ง จังหวัดอยุธยา 

แนวข้อสอบกรมการพัฒนาชุมชน ทุกตำแหน่ง จังหวัดสมุทรสงคราม 

แนวข้อสอบกรมการพัฒนาชุมชน ทุกตำแหน่ง จังหวัดสมุทรสาคร 

แนวข้อสอบกรมการพัฒนาชุมชน ทุกตำแหน่ง จังหวัดสระแก้ว 

แนวข้อสอบกรมการพัฒนาชุมชน ทุกตำแหน่ง จังหวัดตราด 

แนวข้อสอบกรมการพัฒนาชุมชน ทุกตำแหน่ง จังหวัดจันทบุรี 

แนวข้อสอบกรมการพัฒนาชุมชน ทุกตำแหน่ง จังหวัดระยอง 

แนวข้อสอบกรมการพัฒนาชุมชน ทุกตำแหน่ง จังหวัดชลบุรี 

แนวข้อสอบกรมการพัฒนาชุมชน ทุกตำแหน่ง จังหวัดฉะเชิงเทรา 

แนวข้อสอบกรมการพัฒนาชุมชน ทุกตำแหน่ง จังหวัดเพชรบุรี 

แนวข้อสอบกรมการพัฒนาชุมชน ทุกตำแหน่ง จังหวัดชุมพร 

แนวข้อสอบกรมการพัฒนาชุมชน ทุกตำแหน่ง จังหวัดระนอง 

แนวข้อสอบกรมการพัฒนาชุมชน ทุกตำแหน่ง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

แนวข้อสอบกรมการพัฒนาชุมชน ทุกตำแหน่ง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

แนวข้อสอบกรมการพัฒนาชุมชน ทุกตำแหน่ง จังหวัดพังงา 

แนวข้อสอบกรมการพัฒนาชุมชน ทุกตำแหน่ง จังหวัดกระบี่ 

แนวข้อสอบกรมการพัฒนาชุมชน ทุกตำแหน่ง จังหวัดตรัง 

แนวข้อสอบกรมการพัฒนาชุมชน ทุกตำแหน่ง จังหวัดพัทลุง 

แนวข้อสอบกรมการพัฒนาชุมชน ทุกตำแหน่ง จังหวัดภูเก็ต 

แนวข้อสอบกรมการพัฒนาชุมชน ทุกตำแหน่ง จังหวัดสงขลา 

แนวข้อสอบกรมการพัฒนาชุมชน ทุกตำแหน่ง จังหวัดนราธิวาส

แนวข้อสอบกรมการพัฒนาชุมชน ทุกตำแหน่ง จังหวัดปัตตานี

แนวข้อสอบกรมการพัฒนาชุมชน ทุกตำแหน่ง จังหวัดยะลา

 

#แนวข้อสอบอาสาพัฒนา #กรมการพัฒนาชุมชน

#รวมแนวข้อสอบราชการ #แนวข้อสอบราชการ #เปิดสอบงานราชการ #แนวข้อสอบงานราชการ , #เตรียมสอบงานราชการ, 

#หนังสืองานราชการ, #เปิดสอบราชการ2559, #คู่มือสอบสอบงานราชการ, #แนวข้อสอบราชการ2559, #เตรียมสอบราชการ2559

 

 

 

1
แสดงความคิดเห็นที่ 0-0 จากทั้งหมด 0 ความคิดเห็น
ข้อความ
ชื่อผู้โพส
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ตอบกระทู้

CATEGORY

NEW PRODUCTS

รหัสสินค้า ระบุที่สินค้าย่อย
-
สินค้าหมด
รหัสสินค้า ระบุที่สินค้าย่อย
-
สินค้าหมด
รหัสสินค้า ระบุที่สินค้าย่อย
-
สินค้าหมด

STATISTICS

หน้าที่เข้าชม59,524 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด42,299 ครั้ง
เปิดร้าน3 ก.ย. 2557
ร้านค้าอัพเดท9 ก.ค. 2561

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก