lnwshop logo

คู่มือสอบ แนวข้อสอบ ครูอาชีวศึกษา (สอศ.)หนังสือ+MP3

คู่มือสอบ แนวข้อสอบ ครูอาชีวศึกษา (สอศ.)หนังสือ+MP3
หมวดหมู่ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย อาชีวศึกษา (สอศ.)
ราคา 699.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
แก้ไขล่าสุด 13 มิ.ย. 2558
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
คงเหลือ ไม่จำกัด
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
Share
Scan this!

นโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาและอาชีวศึกษา

แนวข้อสอบกฎหมายและการบริหารการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา

พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551

พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไข

 พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546

 พรบ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551

การศึกษาไทยกับประชาคมอาเซียน

สรุปสาระสำคัญของประชาคมอาเซียน

สรุป ข่าวเด่น สถานการณ์ปัจจุบัน ข่าวไทย และทั่วโลก

วัฒนธรรมไทยและขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น

 

แถม MP3 พรบ.การศึกษาแห่งชาติ

 

 

ตัวอย่างแนวข้อสอบ 

จำหน่ายเอกสาร แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วยอาชีวศึกษา สอศ. ใหม่ล่าสุด 
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=11597 

1. ประธานกรรมการการอาชีวศึกษาคนปัจจุบัน คือใคร 
ก. ดร.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ 
ข. ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน 
ค. ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ 
ง. นายอเนก เพิ่มวงศ์เสนีย์ 

ตอบ ข. ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ 

2. ข้อใด ไม่ใช่ กรรมการโดยตำแน่งในคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ก. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ข. เลขาธิการสภาการศึกษา 
ค. เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ง. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

3. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นกรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการการอาชีวศึกษา คือข้อใด 
ก. เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ข. เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ค. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ง. เลขาธิการสภาการศึกษา 

4. เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา คนปัจจุบันคือใคร 
ก. นายเฉลียว อยู่สีมารักษ์ 
ข. ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ 
ค.นางสาวศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ 
ง. ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ 

5. นโยบายกรมอาชีวศึกษาตามแนวการปฏิรูปการศึกษา มีกี่นโยบาย 
ก. 3 นโยบาย 
ข. 4 นโยบาย 
ค. 5 นโยบาย 
ง. 6 นโยบาย 

6. ข้อใดคือหลักการและวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษาด้านการอาชีวศึกษา 
ก. การมุ่งพัฒนาคนให้เต็มตามศักยภาพที่มีอยู่โดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อม 
ข. การมุ่งเตรียมกำลังคนระดับต้นและระดับกลางด้านเทคนิคในสาขาต่างๆ ให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงาน 
ค. การให้การศึกษาตลอดชีวิต มีคุณวุฒิวิชาชีพ โดยจัดการเรียนรู้แบบเปิดและยืดหยุ่น 
ง. ถูกทุกข้อ 

7. อุดมการณ์ที่สำคัญในการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนดคือข้อใด 
ก. มีเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดต่างๆ ในการจัดการเพื่อคุณภาพ 
ข. มีการเชื่อมโยงระหว่างการศึกษาที่หลากหลายเข้ากับการทำงานจริงโดยการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ 
ค. การพัฒนากำลังคนระดับกึ่งฝีมือ ระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี เพื่อให้เกิดคุณภาพตามสมรรถนะอาชีพที่กำหนดไว้ 
ง. มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานสายวิชาชีพเทียบได้กับสาขาวิชาชีพอื่น 

8. ความเชื่อพื้นฐานของการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาอาชีวศึกษาคือข้อใด 
ก. ความสำเร็จของการดำเนินงาน 
ข. ความตระหนักในการทำงาน 
ค. ความพยายามและการปฏิบัติงาน 
ง. ความพร้อมของการดำเนินงาน 

9. รูปแบบและวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกด้านการอาชีวศึกษามีหลักการที่สำคัญกี่หลักการ 
ก. 4 ประการ 
ข. 5 ประการ 
ค. 6 ประการ 
ง. 7 ประการ 

10. วัตถุประสงค์ของการประเมินคุณภาพสถานศึกษาอาชีวศึกษา คือข้อใด 
ก. เพื่อรับรองมาตรฐานคุณภาพสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
ข. เพื่อให้ทราบระดับคุณภาพของสถานศึกษาในการดำเนินภารกิจด้านต่างๆ 
ค. กระตุ้นเตือนให้สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง 
ง. ถูกทุกข้อ 

11. ข้อใดคือผลที่คาดว่าจะได้รับจากการประเมินคุณภาพภายนอกด้านการอาชีวศึกษา 
ก. การบริหารจัดการสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล 
ข. เกิดการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องเข้าสู่ระดับมาตรฐานสากล 
ค. การใช้ทรัพยากรในการบริหารจัดการสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ง. ถูกทุกข้อ 

12. ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ.2552 ให้ใช้บังคับกับสถานศึกษาใด 
ก. สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ข. สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 
ค. สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
ง. สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

13. สถานศึกษา ตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ.2552 หมายความว่าอย่างไร 
ก. ศูนย์ 
ข. วิทยาลัย 
ค. หน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าวิทยาลัยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 
ง. ถูกทุกข้อ 

14. ใครเป็นผู้รักษาการตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ.2552 
ก. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ข. เลขาธิการสภาการศึกษา 
ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
ง. เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบครูผู้ช่วยอาชีวศึกษา สอศ. ใหม่ล่าสุด 

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 
รวมแนวข้อสอบ 1500 ข้อ 
ความรอบรู้ 
- แนวข้อสอบสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน 
- นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษำ 
- แนวข้อสอบวัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น 
(พระราชบัญญัติ) ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ 
- แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยกำรศึกษาแห่งชาติ พศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม 
- แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ พศ. 2546 
- แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พศ. 2546 
- แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พศ. 2547 
- แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก พศ. 2546 
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พศ. 2551 
- แนวข้อสอบกฎ ระเบียบ เกี่ยวกับคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

แนวข้อสอบความถนัดและเจตคติต่อวิชาชีพครู 
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประพฤติและปฎิบัติของวิชาชีพครู 
- แนวข้อสอบวินัยและการรักษาวินัย 
- แนวข้อสอบคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 
- แนวข้อสอบมาตรฐานการปฏิบัติงานของวิชาชีพครู 
- แนวข้อสอบจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
- แนวข้อสอบสมรรถนะวิชาชีพครู 
แนวข้อสอบเกี่ยวกับวิชาเอก (เลือกวิชาเอกที่จะสอบ) 

สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม
ร้านค้านี้ยังไม่ได้กำหนดวิธีการชำระเงินค่ะ กรุณา ติดต่อกับทางร้าน เกี่ยวกับรายละเอียดในการชำระเงิน
ทางร้านยังไม่ได้ทำการเพิ่มบัญชีรับเงิน กรุณาติดต่อ เจ้าของร้าน
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข

CATEGORY

NEW PRODUCTS

รหัสสินค้า ระบุที่สินค้าย่อย
-
สินค้าหมด
รหัสสินค้า ระบุที่สินค้าย่อย
-
สินค้าหมด
รหัสสินค้า ระบุที่สินค้าย่อย
-
สินค้าหมด

STATISTICS

หน้าที่เข้าชม59,205 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด42,026 ครั้ง
เปิดร้าน3 ก.ย. 2557
ร้านค้าอัพเดท11 มิ.ย. 2561

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก